Privacy Policy

1. Jouw privacy is belangrijk

Jouw privacy is belangrijk voor ons. We willen jouw persoonsgegevens op een integere, wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In dit document, ons privacy beleid, leggen we je uit hoe de verwerking gebeurt en om welke persoonsgegevens het gaat. Het begrip verwerking omvat o.a. verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of ze op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen.
We hebben het hier over jou als (toekomstige) klant van ons bedrijf, leverancier of een betrokkene bij een andere organisatie die met ons in contact staat.
 
1.1. Vooraf
We raden je aan om dit document goed te lezen zodat je weet waarom en waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken. Daarbij vind je jouw rechten en hoe je deze kan uitoefenen.
We leggen je ook uit welke persoonsgegevens we verwerken wanneer je:
• onze diensten gebruikt
• onze promoties, folders of nieuwsbrieven ontvangt
• onze website bezoekt 
• vragen stelt via onze website
• ons bedrijf, beurzen en events bezoekt
• jouw businesskaartje afgeeft

We kunnen ons privacy beleid aanpassen. De meest recente versie is terug te vinden op onze website: www.yellowstripes.be. We raden je aan om geregeld ons privacy beleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van mogelijke wijzigingen.
Wens je meer informatie over de privacy wetgeving in België dan kan je terecht op de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.
 
1.2 Wie verwerkt jullie gegevens? Wie zijn we?
Yellow Stripes BVBA is actief in België, de maatschappelijke zetel is gelegen in Watkynestraat 9, 9600 Ronse.
Yellow Stripes bvba is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 
1.3. Hoe kan je ons bereiken?
Als je vragen hebt over jouw privacy of je wil jouw privacy-instellingen aanpassen of je recht uitoefenen dan kan je ons bereiken op de volgende manieren:
• op ons adres : Watkynestraat 9, 9600 Ronse
• Via mail op het e-mailadres support@yellowstripes.be
 
1.4. De leidende toezichthoudende autoriteit van Yellow Stripes BVBA
Voor Yellow Stripes BVBA is de Belgische toezichthoudende autoriteit de leidende autoriteit:
Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 +32 (0)2 274 48 00 / contact@apd-gba.be 

 

2. Jouw recht op privacy

Je hebt heel wat rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens.
De uitvoering van jouw rechten in onze systemen en procedures gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat wij jouw aanvraag hebben ontvangen. Mocht om één of andere reden deze termijn niet kunnen gehaald worden dan informeren wij je voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode.
 
2.1 Je mag jouw persoonsgegevens inzien
Je hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij over jou verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt. 
Je kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen.
De gevraagde informatie bezorgen we je schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn. 
 
2.2. Je kan je gegevens laten verbeteren/vervolledigen
Het kan gebeuren dat de gegevens die wij van jou verwerken niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om de onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
 
2.3 Recht op het wissen
Als je denkt dat we de persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kun je vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen.
Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door Yellow Stripes BVBA geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of omwille van een wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens.
 
2.4. Recht op het beperken van persoonsgegevens
Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer je vermoedt dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is of indien je niet akkoord bent dat we de gegevens verwerken onder ons gerechtvaardigd belang (zie artikel 3.3).  Dit verzet zullen we inwilligen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude, wanbetalingen.
 
2.5. Recht om bezwaar in te dienen
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging van de sociale en fiscale wetgeving, om de belangen van een derde te behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 
2.6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Je kan ons contacteren om te vragen om de persoonsgegevens die u aan ons gegeven hebt aan een derde partij over te dragen.
 
2.7. Recht om klacht in te dienen
Ga je niet akkoord met ons standpunt dan kan je je richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan daar ook een klacht neerleggen. De contactgegevens vind je hierboven in punt 1.4.
 
2.8. Identificatie van de aanvrager
Je kan de uitvoering van jouw rechten op de verwerking van je persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag 
• via een brief op het adres Watkynestraat 9, 9600 Ronse
• per e-mail op het e-mailadres support@yellowstripes.be

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we jouw aanvraag correct uitoefenen.
Om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, willen we jouw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met jouw identiteit. Dit kan door een kopie van jouw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even jouw pasfoto en identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter bescherming van je privacy.
Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij je. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.

 

3. Waarom willen we jouw persoonsgegevens verwerken?

 
3.1. Yellow Stripes BVBA moet wettelijke verplichtingen naleven
Wij zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om jouw persoonsgegevens te verwerken. Hierbij sommen we de belangrijkste op:
• fiscaal recht
• handelsrecht
• de mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een taak van openbaar belang.
 
3.2. Yellow Stripes BVBA moet zijn contract met je kunnen uitvoeren
Als klant bij ons doe je een beroep op onze diensten of koop je onze producten. Om je een correcte uitvoering van onze overeenkomst te waarborgen moeten wij deze contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.
Dit geldt eveneens als je leverancier van Yellow Stripes BVBA bent. Ook dan dienen we het contract te respecteren en moeten wij de leverancierscontracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.
 
3.3. Yellow Stripes BVBA moet als bedrijf kunnen functioneren inzake Direct Marketing en communicatie.
Wij hebben als commercieel bedrijf een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens. Daarbij letten we op dat er een goed evenwicht bestaat tussen jouw recht op privacy en de gerechtvaardigde belangen van Yellow Stripes BVBA. Mocht je toch nog bezwaren hebben tegen de verwerkingen onder deze basisgrond dan kan je bezwaar indienen tegen deze verwerkingen.
Yellow Stripes BVBA wenst met jou, als bestaande klant of actieve prospect, te blijven communiceren via direct marketing. Dit kan op jouw specifieke vraag of wij kunnen vermoeden dat je interesse hebt in onze nieuwe producten/diensten. Gezien wij tot doel hebben om je steeds een betere service, betere producten aan te bieden en dit aan je willen communiceren verwerken wij jouw persoonsgegevens voor direct marketing onder het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf om te ondernemen. Deze informatie kan je op allerlei manieren bereiken namelijk  per e-mail, per post, per telefoon en op evenementen. Wij kiezen het meest geschikte kanaal dat jou zo weinig mogelijk stoort. Mocht je toch onze commerciële communicaties niet wensen te ontvangen dan kan je ons dit gewoon laten weten en zullen we je niet langer lastigvallen. Je kan dit voor al onze communicaties doen ofwel voor een van de verschillende kanalen.
 
3.4. Yellow Stripes BVBA heeft jouw toestemming
Wij vragen toestemming voor het versturen van nieuwsbrieven en om jouw contactgegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) op te slaan in ons marketing platform opdat wij jou automatisch informatie kunnen bezorgen over onze diensten waarvoor je interesse toonde.
Wanneer je voor de eerste keer onze website bezoekt vragen wij via onze cookiebanner jouw toestemming voor het plaatsen van onze statistische, marketing- en sociale media cookies. Meer informatie over onze cookiebeleid vind je hier
Je kan jouw toestemming altijd intrekken. Onze contactgegevens vind je in puntje 2.8

 

4. Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?

 
4.1. Van onze zakelijke relaties
Zakelijke relaties zijn onder andere onze klanten en leveranciers.
Yellow Stripes BVBA verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zaken worden gedaan. Doel voor deze verwerking is het verstrekken van informatie over de producten en diensten en om zakelijke relaties te onderhouden.
Om jou te contacteren en te identificeren, voor ons klanten- en leveranciersbeheer verwerken we de volgende gegevens:
Naam, voornaam, adres, geslacht, telefoonnummer, GSM nummer, e-mailadres, IP adres, cookies, bankrekeningnummer, BTW-nummer. 
 
4.2. Van onze prospecten
Onze potentiële nieuwe klanten hebben interesse in digitale marketingdiensten en opleidingen over dit onderwerp. Yellow Stripes BVBA is een specialist hierin. Yellow Stripes BVBA wenst hen dan ook op de hoogte te houden van deze producten/diensten. Om met hen te communiceren verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoon en/of GSM nummer, e-mailadres, IP adres en cookies. 
 
4.3. Cookies
Yellow Stripes BVBA maakt op de website www.yellowstripes.be gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet of smartphone. Waar we het hierna hebben over “cookies” bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken. Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of je instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website en kunnen andere partijen inzicht krijgen in jouw surfgedrag zodat zij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen over meerdere websites en niet-revelante advertenties weg kunnen laten.
Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar. We gebruiken functionele, analytische, marketing en sociale media cookies. Met uitzondering van de functionele cookies (noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website) vragen we jouw toestemming voordat we deze kleine informatiebestanden plaatsen.
Meer informatie over welke cookies we gebruiken, hoelang we ze bewaren, hoe je hier mee kan omgaan vind je terug op onze cookie policy.
 
4.4. Beelden van bewakingscamera’s worden tijdelijk opgeslagen
We kunnen camera’s gebruiken in en rond onze gebouwen. Als het om bewakingscamera’s gaat dan respecteren we de wettelijke regels. Je herkent de gebouwen onder camerabewaking aan een duidelijke zichtbare sticker.
Beeldopnames worden maximaal 30 dagen bewaard. Uitzonderingen hierop zijn:
• als de opgenomen beelden nuttig zijn voor de bewijsvoering van een misdrijf of overlast
• een schade te bewijzen
• een dader, een getuige of een slachtoffer te identificeren

 

5. Over het delen en bewaren van jouw persoonsgegevens

 
5.1. Met wie delen we jouw persoonsgegevens ?
Wij delen jouw gegevens alleen met personen die van ons uitdrukkelijk de toestemming hebben gekregen, indien ze deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren. Deze personen zullen jouw gegevens verwerken onder dezelfde grond als wij ze van je gekregen hebben.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens doen we een beroep op verschillende verwerkers. Dit zijn onze onderaannemers die in onze opdracht aan persoonsgegevensverwerking doen. Yellow Stripes BVBA werkt enkel met verwerkers die dezelfde veiligheden op technisch en operationeel vlak garanderen.
Jouw gegevens kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie, meer bepaald wanneer wij werken met Sharpspring, Facebook/Google/LinkedIn,… In dergelijk geval zullen wij erop toezien dat de verwerking van de persoonsgegevens steeds afdoende beschermd wordt overeenkomstig specifieke contractuele  verplichtingen en overeenkomstig de verplichtingen van de privacywetgeving.  
Wij delen jouw gegevens verder alleen als we hiertoe door een wet of overheidsbevel worden toe verplicht.
 
5.2. Yellow Stripes BVBA verkoopt jouw persoonsgegevens niet
Wij verkopen, huren of geven jouw persoonsgegevens niet door aan derden voor hun eigen gebruik.
 
5.3. We bewaren jouw gegevens niet oneindig
Yellow Stripes BVBA gebruikt je persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen. Wanneer dit doel bereikt is, worden de gegevens verwijderd.
Het uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn. 
De persoonsgegevens van potentiële nieuwe klanten, de prospecten, bewaren we initieel 2 jaar. Mocht er in deze periode een contact geweest zijn tussen de prospect en Yellow Stripes BVBA, dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van  2 jaar in.
De persoonsgegevens van bestaande klanten, leveranciers, onderaannemers, …., bewaren we initieel 7 jaar. Mocht er in deze periode een nieuw contact geweest zijn, dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 7 jaar in.